Како да се кандидирам?

Правото на студентот да се кандидира на студентските избори, односно да може да биде избран за студентски претставник во Факултетското студентско собрание е право кое резервирано за оние студенти кои се запишани на студии во студиската година во која се избира факултетското студентско собрание.