img

Поважни документи

Закон за високо образование

Во овој дел од страната ќе биде објавен Статутот на Универзитетот,  Статутот на факултетот, Статутот на универзитетското собрание, како и статутите на факултетските собранија. Исто така, тука ќе може да ги пронајдете и Правилниците за студентските избори на универзитетот и факултетите како и Законот за високо образование.

http://www.mon.gov.mk/images/documents/zakoni/ZAKON_VISOKOTO_OBRAZOVANIE-final.pdf