Кои се моите обврски како Студент?

Студентот има обврска да :

  1. ги исполнува задачите пропишани во студиските програми,
  2. ги почитува одредбите од овој закон, статутот на високообразовната установа и другите правни акти на внатрешното уредување,
  3. се придржува кон решенијата и одлуките на органите на самостојната високообразовна установа и на нејзината единица,
  4. да ги почитува авторските права на авторите на учебниците, монографиите и учебните помагала и
  5. да дејствува во согласност со студентскиот етички кодекс кој го подготвува и одобрува високообразовната установа во согласност со студентското претставување.