img

За веб страната

Оваа веб страница е изработена со цел да помогне на студентите да се информираат за студентското организирање и активно да учествуваат. Веб страницата е изработена од Младински образовен форум, односно тимот на Програмата за Истражување, анализа и креирање младински и образовни политики. Изработката на овој сајт е поддржана од проектот PTX Macedonia, спроведуван од Demoracy Lab, Peacetech Lab и поддршка од Амбасадата на САД.
Плуралистичко студентско организирање, каде студентите сами ќе ги бираат своите претставници и ќе се борат за своите права во високообразовните институции е една од целите за која МОФ се залага. Со воведувањето на нов Закон за високо образование во 2018 година, студентите во Македонија конечно треба да добијат нови студентски тела, односно Студентски собранија.
Овие студентски собранија треба да постојат на секој факултет и универзитет, да бидат формирани преку избори на кои студентите ќе ги изберат своите претставници во овие тела и во универзитетските и факултетските органи. Со оваа страница сакаме да обезбедиме секој студент лесно да има пристап до информациите за изборите, како да се кандидира, каде да гласа и како да се информира. За време на изборите, оваа страница ќе служи како информатор за гласањето и кандидатите, и сите информации да бидат достапни на ова место. За почеток, страницата ќе ги опфати изборите за студентски собранија на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, а во иднина се надеваме и на други факултети.

Изработено од:

Поддржано од: